Leadership
 • 177E0

  JIANG Fan

  Secretary of the CPC SJTUSM Committee

 • 10E80

  FAN Xianqun

  Chancellor of SJTUSM, Deputy Secretary of the CPC SJTUSM Committee

 • ZHAO Wenhua / Deputy Secretary of the CPC SJTUSM Committee

 • SHI Jianrong / Deputy Secretary of the CPC SJTUSM Committee, Secretary of the Commission for Discipline Inspection

 • WU Zhengyi / Vice Chancellor, Deputy Secretary of the CPC SJTUSM Committee

 • FANG Yong / Vice Chancellor, Member of the CPC SJTUSM Standing Committee

 • ZHENG Junke / Vice Chancellor, Member of the CPC SJTUSM Standing Committee

 • MOU Shan / Vice Chancellor, Member of the CPC SJTUSM Standing Committee

 • QU Jieming / Member of the CPC SJTUSM Standing Committee, Secretary of the CPC Committee of Ruijin Hospital

 • ZHENG Junhua /  Member of the CPC SJTUSM Standing Committee, Secretary of the CPC Committee of Renji Hospital

 • TANG Guoyao / Member of the CPC SJTUSM Standing Committee, Secretary of the CPC Committee of Xinhua Hospital

 • MA Yanbin / Member of the CPC SJTUSM Standing Committee, Secretary of the CPC Committee of Ninth People’s Hospital

 • LI Hongliang / Director of the Party Committee Office, Director of the United Front Work Department, Member of the CPC SJTUSM Standing Committee

 • CHEN Keng / Director of the Organization Department, Member of the CPC SJTUSM Standing Committee

 • LI Jian / Director of the Publicity Department, Member of the CPC SJTUSM Standing Committee