中文

People

current location: Home / People

Principal Investigators

Jan Vijg               Christopher Heeschen              Hui Wang              Haiyun Song              Xiaoguang Li

Ningning Liu        Bing Su                                     Lei Chen               Youqiong Ye               Wenji Ma


Core Directors

Jian He                Chen Li               Xiaoqi Zheng               Ningning Liu


Associate Researchers

Jiajia Tang


Assistant Researchers

Quan Zheng        Yinxing Ma


Technicians

Peijun Ren           Wanxing Xu             Lei Gu             Qinqin Wang        

Benpeng Zhao     Jinan Zhou              Mei Meng         Xianchao Zhou


Post Docs

Ke Jiang              Zhenyang Guo               Renfei Wu           Shuang Dong


Students

Chen Zheng        Jie Zhang         Qi Wang         Yaru Zhao         Jingwei Li 

Rui Gao              Xumiao Li         Qian Yu           Yue Qing          Yu Qiang           

Zhenzhen Lu      Xiaohan Jin      Xinyang Huang