中文

People

current location: Home / People

Principal Investigators

Jan Vijg               Christopher Heeschen              Hui Wang              Haiyun Song              Xiaoguang Li

Ningning Liu        Bing Su                                     Lei Chen               Youqiong Ye


Core Directors

Jian He                Chen Li               Xiaoqi Zheng               Ningning Liu


Assistant Researchers

Jiajia Tang           Quan Zheng        Yinxing Ma


Technicians

Peijun Ren           Wanxing Xu             Lei Gu             Qinqin Wang        

Benpeng Zhao     Jinan Zhou              Mei Meng         Xianchao Zhou


Post Docs

Ke Jiang              Zhenyang Guo               Renfei Wu               Mimmi Mononen


Students

Chen Zheng        Jie Zhang         Qi Wang         Yaru Zhao         Jingwei Li         Rui Gao    

Xumiao Li            Qian Yu            Yue Qing        Yu Qiang           Zhenzhen Lu