Leadership of Shanghai Jiao Tong University College of Stomatology


 Lian Guo
 
Dean


Xinquan Jiang

Executive Dean

Chi Yang

Vice Dean

Jian Sun

Vice Dean

Lizhen Wang

Vice Dean

Secretary of the CPC Committee of Shanghai Jiao Tong University College of Stomatology


Yuanjin XuDeputy Secretary of the CPC Committee of Shanghai Jiao Tong University College of Stomatology


Jiawei Zheng