Contact Us Current location: Home >> Contact Us >> Content
Contact Us
Date:2018-01-26


SJTU-SM

Name: Yongxiao Liu

Title:  Coordinator

Tel:   86-021-63846590-776504

Email: liuyongxiao@shsmu.edu.cn


HUJI-MED

Name: Marika Geradze-Israeli

Title:  Coordinator

Tel:  +972.2.6758016

Email: marikag@savion.huji.ac.il


SJTU-SM

HUJI-MED

Name: Yongxiao Liu Name: Marika Geradze-Israeli
Title: Coordinator Title: Coordinator
Tel:86-021-63846590-776504 Tel: +972.2.6758016
Email: liuyongxiao@shsmu.edu.cn Email: marikag@savion.huji.ac.il