19281

QIAO Yongxia

Associate Professor

Master tutor

Email: Yongxia.qiao@shsmu.edu.cn

Biography

Yongxia Qiao, chief teacher of Department of Epidemiology and Biostatistics. She has been associate prorfessor of Shanghai jiaotong university school of medicine school of public health since 2012. Her research focuses on the epidemiologiy of tumor, epidemiologiy of cardiovascular disease, epidemiologiy of metabolic disease, epidemiologiy of nutrition and exercise intervention, epidemiology of obstetrics and gynecology disease, and molecular epidemiological studies. She has been PI for 2 national Natural Science Foundation of China (NSFC) projects. Important contributions from the her laboratory have included molecular and epidemiology mechanism of AGE/AGER signal pathway in controlling YAP and liver cancer tumorigensis in diabetes. In past research, She has published her research in many prestigious journals including Nature Communcations, Cell Reports, Diabetes and so on.

Publications(in recent six years)

 1. Yongxia Qiao#, Xiao Zhang#, Yue Zhang#, Yulan Wang, Yanfeng Xu, Xiangfan Liu, Fenyong Sun*, Jiayi Wang*. High glucose stimulates tumorigenesis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells through AGER-dependent O-GlcNAcylation of c-Jun. (2016). Diabetes. 65:619-632.

 2. Yongxia Qiao#, Yunxia Qian,# Jiayi Wang,et.al. MCAM stimulates YAP transcription through enhancing CREB activity by c-Jun/c-Fos in hepatocellular carcinoma cells. Oncology letters. (2016).11:3702-3708, 2016

 3. Bingjie Yao, Yanli Xu, Jiayi Wang, Yongxia Qiao, Yue Zhang, Xiao Zhang, Yan Chen, Qi Wu, Yinghui Zhao, Guoqing Zhu, Fenyong Sun, Zhi Li, Hong Yuan. Reciprocal regulation between O-GlcNAcylation and Tribbles pseudokinase 2 (TRIB2) maintains transformative phenotypes in liver cancer cells. Cell Signal. (2016). 28: 1703-1712.

 4. Zhang X#, Sun F#, Qiao Y#, Zheng W, Liu Y, Chen Y, Wu Q, Liu X, Zhu G, Chen Y, Yu Y, Pan Q*, Wang J*.TFCP2 is required for YAP-dependent transcription to stimulate liver malignancy, Cell Reports, 2017, 21(5): 1227~1239

 5. Zhang X(#), Qiao Y(#), Wu Q, Chen Y, Zou S, Liu X, Zhu G, Zhao Y, Chen Y, Yu Y, Pan Q, Wang J(*), Sun F(*). The essential role of YAP O-GlcNAcylation in high-glucose-stimulated liver tumorigenesis. Nature Communcations. 2017 May 5;8:15280.

 6. Chen Y, Liu R, Chu Z, Le B, Zeng H, Zhang X, Wu Q, Zhu G, Chen Y, Liu Y, Sun F, Lu Z, Qiao Y*, Wang J*. High glucose stimulates proliferative capacity of liver cancer cells possibly via O-GlcNAcylation-dependent transcriptional regulation of GJC1. J Cell Physiol. 2019Jan;234(1):606-618.

 7. Xiao Zhang#, Lutao Du#, Yongxia Qiao#, Xiaobai Zhang#, Weisheng Zheng#, Qi Wu, Yan Chen, Guoqing Zhu, Ya Liu, Zhixuan Bian, Susu Guo, Yueyue Yang, Lifang Ma, Yongchun Yu, Qiuhui Pan*, Fenyong Sun*, Jiayi Wang*. Ferroptosis is governed by differential regulation of transcription in liver cancer. Redox Biol. 2019 Jun;24:101211.

 8. Susu Guo#, Yuxin Chen#, Xiangfei Xue, Yueyue Yang, Yikun Wang, Shiyu Qiu, Jiangtao Cui, Xiao Zhang, Lifang Ma, Yongxia Qiao*, Jiayi Wang*. TRIB2 desensitizes ferroptosis via βTrCP-mediated TFRC ubiquitiantion in liver cancer cells. Cell Death Discov, 2021, 7:196.

 9. Susu Guo, Yuxin Chen, Yueyue Yang, Xiao Zhang, Lifang Ma, Xiangfei Xue, Yongxia Qiao*, Jiayi Wang*. TRIB2 modulates proteasome function to reduce ubiquitin stability and protect liver cancer cells against oxidative stress. Cell Death Dis. 2021; 12: 42.

 10. Zhu, Guoqing, Wang, Feng , Li, Haojie , Zhang, Xiao ,Wu, Qi , Liu, Ya , Qian, Mingping , Guo, Susu , Yang, Yueyue , Xue, Xiangfei , Sun, Fenyong* , Qiao, Yongxia *, Pan, Qiuhui*. N-Myristoylation by NMT1 Is POTEE-Dependent to Stimulate Liver Tumorigenesis via Differentially Regulating Ubiquitination of Targets. Frontiers in Oncology. 2021,11:681366.

 11. Wang Yikun#, Qiu Shiyu#, Wang Hong#, Cui Jiangtao, Tian Xiaoting, Miao Yayou, Zhang Congcong, Cao Leiqun, Ma LifangL, Xu Xin, Qiao Yongxia*, Zhang Xiao*. Transcriptional Repression of Ferritin Light Chain Increases Ferroptosis Sensitivity in Lung Adenocarcinoma. Front Cell Dev Biol. 2021 Oct 26;9:719187.

 12. Zhang X#, Xu Y#, Ma L, Yu K, Niu Y, Xu X, Shi Y, Guo S, Xue X, Wang Y, Qiu S, Cui J, Wang H, Tian X, Miao Y, Meng F, Qiao Y*, Yu Y*, Wang J*. Essential roles of exosome and circRNA_101093 on ferroptosis desensitization in lung adenocarcinoma. Cancer Commun. 2022 Apr;42(4):287-313.

 13. Xue X, Tian X, Zhang C, Miao Y, Wang Y, Peng Y, Qiu S, Wang H, Cui J, Cao L, Sun F, Qiao Y*, Zhang X*. YAP ISGylation increases its stability and promotes its positive regulation on PPP by stimulating 6PGL transcription. Cell Death Discov. 2022 Feb 11;8(1):59.

 14. Wu Y#, Tao Z#, Qiao Y*, Chai Y, Liu Q, Lu Q, Zhou H, Li S, Mao J, Jiang M*, Pu J*. Prevalence and characteristics of somatic symptom disorder in the elderly in a community-based population: a large-scale cross-sectional study in China. BMC Psychiatry. 2022 Apr 12;22(1):257.